The French People Have Difficulty

The French People Have Difficulty

“Did you have any difficulty with your French in Paris ?”
“No, but the French people did”

Người Pháp không rành tiếng Pháp
– Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không?
– Không có, nhưng người Pháp thì quả là có.