Việc làm với du học sinh tại Mỹ (Phần 2)

Trong bài trước, chúng tôi đã nói về việc làm trong khuôn viên của trường

Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc làm ngoài khuôn viên của trường. Một trong những cách mà du học sinh có thể xin giấy phép đi làm là được nhận thực tập (Practical Training). Việc làm thực tập cho phép du học sinh đã học ít nhất một năm (tức 9 tháng) tìm việc làm ngoài khuôn viên của trường.

Có hai loại thực tập. Đó là thực tập trong chương trình (Curricular Practical Training viết tắt là CPT) và thực tập không bắt buộc (Optional Practical Training viết tắt là OPT).

CPT gồm có những chương trình nằm trong chương trình học. CPT bao gồm chương trình vừa học vừa làm, thực tập nội trú, giáo dục hợp tác hay các loại thực tập được đỡ đầu bởi các công ty có ký kết thỏa ước hợp tác với nhà trường.

OPT không liên hệ tới chương trình học và có thể kéo dài một năm toàn thời gian (hoặc hai năm bán thời gian) trong hay ngoài khuôn viên của trường.

Như chúng tôi đã nói trong bài trước, một công việc từ 20 tiếng một tuần trở xuống là công việc bán thời gian. Một công việc trên 20 tiếng một tuần là công việc toàn thời gian.

CPT phải nằm trong bản liệt kê những môn học với số tín chỉ (credit) và tên người phụ trách trong ngành. Ngoài ra, phải có cả mục tiêu của môn học.

Du học sinh không bị giới hạn về số việc làm thực tập. Tuy nhiên, nếu một du học sinh đi làm trong chương trình CPT quá một năm thì không được xin OPT. Nếu du học sinh đó làm việc trong chương trình CPT chỉ có 364 ngày hay ít hơn thì vẫn có thể xin được OPT. Xin lưu ý là nếu du học sinh làm việc bán thời gian trong chuơng trình CPT kéo dài hơn một năm sẽ có thể không được xin OPT.

Nộp đơn xin CPT tương đối cởi mở đối với du học sinh với visa F-1. Du học sinh điền đơn I-538 và nộp cho viên chức nhà trường có trách nhiệm kèm theo bản sao I-20 và giấy nhận việc. Nếu viên chức này chấp nhận đơn xin, họ sẽ chứng nhận I-538 và gởi cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Họ sẽ ghi đằng sau mẫu I-20 câu như sau: “Full-time (or part-time) curricular practical training authorized for [employer’s name] at [location] for [date] to [date].” Câu đó tạm dịch như sau: “Việc làm thực tập toàn thời gian (hay bán thời gian) trong chương trình học được chấp thuận cho [tên của công ty] ở [địa chỉ] từ [ngày] đến [ngày].”

Sau đó, viên chức nói trên ký tên và ghi ngày trên mẫu I-20 và gởi trở lại cho du học sinh. Du học sinh không cần xin giấy phép đi làm trong chương trình CPT. Sau khi nhận được I-20 với ghi chú phía sau, du học sinh mới có thể bắt đầu việc làm thực tập trong chương trình học.

Từ khóa: